NOW 2.0 en bedrijfsbeslissingen

24 augustus 2020

Je vroeg de NOW 2.0 aan voor jouw organisatie. En je ontving inmiddels een voorschot. Maar dan ben je er nog niet. Het UWV stelt de subsidie namelijk pas na het einde van het gekozen omzet tijdvak definitief vast.

Besluiten in de organisatie – ook de besluiten die worden gemaakt na de NOW-aanvraag – kunnen de hoogte van de subsidie beïnvloeden. Lees hieronder meer over 5 besluiten en de gevolgen.

NOW-en-bedrijfskeuzes

Omzetverhogende activiteiten (bijv. bezorging/afhaal door restaurants)

Na afloop van het omzettijdvak kijkt het UWV naar de daadwerkelijke omzet. Wat als de omzetlager is dan het percentage dat bij de aanvraag werd geschat? Dat verlaagt de subsidie. Zelfs tot € 0,- als de omzetdaling in werkelijkheid minder is dan 20%. Toch is het advies dit percentage bij de aanvraag ruim te schatten.

Daling van de loonsom, bijv. door:

  • het minder oproepen van oproepkrachten, of
  • het laten aflopen van tijdelijke contracten

De loonsom van de maand maart 2020 is onder NOW 2.0 de referentie loonsom. Wat als de daadwerkelijke loonsom over juni, juli en augustus lager is dan 3x de referentie loonsom? Ook dan vindt een correctie naar beneden plaats, met potentieel forse gevolgen voor de subsidie.

Ontslag tot en met 30 september 2020

Wat daarnaast tot een flinke (niet omzetdaling-gerelateerde) aftrek leidt, is een ontslagprocedure. Dient de organisatie een ontslagaanvraag in bij het UWV en wordt die niet op tijd ingetrokken, dan daalt de subsidie met de loonkosten voor de persoon waarvoor de aanvraag is gedaan.

Collectief ontslag tot en met 30 september 2020

De vastgestelde subsidie daalt met 5% als de werkgever een collectief ontslag doorvoert. Dit is aan de orde bij 20 of meer werknemers per werkgebied onder de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO). De aftrek blijft achterwege als de vakbonden bevestigen dat de ontslagen noodzakelijk zijn.

Uitkeren bonussen en/of dividend

Het uitkeren van bonussen aan de directie is in veel gevallen verboden onder de NOW regelingen. Dit verbod kan nog doorwerken op beslissingen in 2021. Stel, de organisatie besluit in 2021 extra beloningen uit te keren aan de directie over het jaar 2020. Dan kan het UWV de NOW 2.0 subsidie volledig terugvorderen.

In de regeling is namelijk opgenomen dat de subsidie geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd als niet aan de verplichtingen is voldaan. Andere NOW 2.0 verplichtingen zijn:

  • overleggen accountantsverklaring
  • OR/werknemers informeren
  • inspanning om werknemers te stimuleren deel te nemen aan scholing

Kortom, het is verstandig om vóór het nemen van een van de bovenstaande besluiten na te gaan welke gevolgen dit heeft voor de subsidie.

Neem gerust contact op om de financiële gevolgen van beslissingen in het bedrijf in beeld te krijgen. Aan de hand van de rekentool die ik heb ontwikkeld, maak ik de te verwachten gevolgen voor de hoogte van de subsidie snel inzichtelijk.

NOW 3.0

Het overleg over de nieuwe regeling per 1 oktober 2020 is inmiddels in gang gezet. Zie: https://nos.nl/artikel/2345656-overeenstemming-kabinet-en-sociale-partners-over-steunpakket.html. De precieze voorwaarden worden op dit moment nader uitgewerkt. Zie ook deze visual van de Rijksoverheid.

Informatie over de stappen die gezet moeten worden bij een reorganisatie? Lees hier meer of ga naar Het Reorganisatie Bureau.

Menu